Side Navigation

17. Co to jest amortyzacja?

Firmy prowadzące małą księgowość mają prawo do zaliczenia w koszty wartości zakupionych, wytworzonych lub otrzymanych składników majątku. Jednak w wypadku składników majątkowych kosztem nie jest bezpośrednio cena nabycia/wytworzenia lecz odpis amortyzacyjny.

Amortyzacja to zaliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wartości zakupionych lub posiadanych środków trwałych. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • 3. inne przedmioty.

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy.

W „Ewidencji środków trwałych” muszą znaleźć się wszystkie składniki majątku firmy o wartości powyżej 3500 zł. Tańsze mogą, ale nie jest to wymagane.

Dodatkowo amortyzacji podlegają: spółdzielcze prawo własności, prawa majątkowe i autorskie oraz licencje, które wprowadza się do „Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które są amortyzowane wg metody amortyzacji innej niż „odpis jednorazowy w miesiącu zakupu” rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do „Ewidencji”.

Metody amortyzacji:

Odpis jednorazowy

W 2011 roku zmniejsza się sumaryczna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Obowiązujący przez prawie dwa lata przepis podwyższający limit do 100 tys. Euro nie został przedłużony i wracamy do przepisów w starym brzmieniu, czyli limitu w wysokości 50 tys. Euro. Po przeliczeniu na złote jest to kwota 197 000 zł. Czyli suma wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł nie może być większa niż kwota limitu. Z jednorazowej amortyzacji są wyłączone samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne. Prawo do jednorazowej amortyzacji do kwoty ograniczonej limitem mają podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność oraz tzw. mali podatnicy, czyli podmioty których przychód w 2010 roku nie przekroczył (z kwotą należnego VAT) 4 736 000 zł.

Amortyzacja liniowa

Polega na równych odpisach miesięcznych przez cały czas trwania amortyzacji.

Amortyzacja degresywna

Jest przyśpieszoną metodą amortyzacji, którą można objąć środki trwałe należące do 3, 4, 5, 6 i 8 grupy oraz środki transportu oprócz samochodów osobowych.

Amortyzacja liniowa dla środków trwałych używanych i ulepszonych

Środek trwały używany – przed nabyciem był używany przynajmniej przez 6 miesięcy (60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).

Środek trwały ulepszony – jeżeli nakłady użytkownika na jego ulepszenie, poniesione przed wprowadzeniem środka do „Ewidencji środków trwałych” przekroczyły 20% jego wartości początkowej (30% w przypadku budynków i budowli).

Dla takich środków trwałych można zastosować wyższe, indywidualne stawki amortyzacyjne według zasady:

 • A) dla środków trwałych z grup 3,4,5,6 i 8 –
  • 24 miesiące, jeżeli wartość początkowa środka nie przekracza 25 000 zł,
  • 36 miesięcy, jeżeli wartość początkowa środka zawiera się w przedziale 25 000 – 50 000 zł,
  • 60 miesięcy dla droższych;
 • B) dla pojazdów – 30 miesięcy,
 • C) dla budynków i budowli – 10 lat,
 • D) dla kiosków, budek, domków kempingowych – 36 miesięcy.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close