Side Navigation

Amortyzacja środków trwałych

Wartość zakupionych lub posiadanych środków trwałych jest zaliczana w koszty prowadzenia działalności w postaci odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania w firmie.

Ewidencja ŚT

Obowiązek wprowadzenia takiego przedmiotu do ewidencji środków trwałych, pojawia się wówczas, gdy składnik majątku ma wartość przewyższającą kwotę 3500 zł. Dla firm będących płatnikami podatku VAT brana jest pod uwagę kwota netto z zakupu, natomiast dla nieVATowców – wartość brutto. Tańsze przedmioty mogą zostać wprowadzone do rejestru środków trwałych, ale nie jest to wymagane. Dodatkowo amortyzacji podlegają:

 • spółdzielcze prawo własności
 • prawa majątkowe i autorskie
 • licencje

Wprowadza się je do „Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja ŚT i wartości niematerialnych i prawnych, które są amortyzowane wg metody amortyzacji innej niż „odpis jednorazowy w miesiącu zakupu” rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia ŚT do „Ewidencji”.

Metody amortyzacji:

Odpis jednorazowy

W 2011 roku zmniejsza się sumaryczna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Obowiązujący przez prawie dwa lata przepis podwyższający limit do 100 tys. Euro nie został przedłużony i wracamy do przepisów w starym brzmieniu, czyli limitu w wysokości 50 tys. Euro. Po przeliczeniu na złote jest to kwota 197 000 zł. Czyli suma wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 3500 zł nie może być większa niż kwota limitu. Z jednorazowej amortyzacji są wyłączone samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne. Prawo do jednorazowej amortyzacji do kwoty ograniczonej limitem mają podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność oraz tzw. mali podatnicy. Czyli podmioty których przychód w 2010 roku nie przekroczył (z kwotą należnego VAT) 4 736 000 zł.

Amortyzacja liniowa

Polega na równych odpisach miesięcznych przez cały czas trwania amortyzacji.

Amortyzacja degresywna

Jest przyśpieszoną metodą amortyzacji, którą można objąć Środki Trwałe należące do 3,4,5,6 i 8 grupy oraz środki transportu oprócz samochodów osobowych.

Amortyzacja liniowa dla ŚT używanych i ulepszonych

Środek trwały używany – przed nabyciem był używany przynajmniej przez 6 miesięcy (60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).

Środek trwały ulepszony – jeżeli nakłady użytkownika na jego ulepszenie, poniesione przed wprowadzeniem środka do „Ewidencji ŚT” przekroczyły 20% jego wartości początkowej (30% w przypadku budynków i budowli).

Dla takich środków trwałych można zastosować wyższe, indywidualne stawki amortyzacyjne według zasady:

 • środki trwałe z grup 3,4,5,6 i 8
  • 24 miesiące jeżeli wartość początkowa środka nie przekracza 25 000 zł
  • 36 miesięcy jeżeli wartość początkowa środka zawiera się w przedziale 25 000 – 50 000 zł
  • 60 miesięcy dla droższych
 • pojazdy – 30 miesięcy
 • budynki i budowle 10 lat
 • kioski, budki, domki kempingowe – 36 miesięcy

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close