Kierowcy

Kierowcy

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  49.41.Z  Transport drogowy towarów

  Podklasa ta obejmuje:
  • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
   • dłużyc,
   • inwentarza żywego,
   • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
   • towarów ciężkich,
   • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
   • samochodów,
   • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
  • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
  • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
  Dodatkowe PKD, które można wpisać:

  49.42.Z  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

  52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

  52.24.Z  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

  52.29.C  Działalność pozostałych agencji transportowych

  53.10.Z  Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

  53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

  85.53.Z  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Kierowca z własnym autem, który chce świadczyć usługi przewozowe w ramach samozatrudnienia, musi wyrobić licencję na transport drogowy. Nie musiałby mieć licencji, gdyby prowadził auto na zlecenie i nie w ramach swojej firmy. Powinien natomiast przejść badania lekarskie, psychologiczne i szkolenia na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Przedsiębiorca wykonujący przewóz na potrzeby własne rzeczy musi mieć określone zaświadczenie, przy transporcie drogowym – licencję. Licencji nie muszą posiadać kierowcy, którzy prowadzą usługi dla firmy transportowej – jeżeli z firmą transportową będzie zawarta umowa-zlecenie na wykonywanie usług kierowania pojazdem. Inaczej będzie, gdy kierowca zajmuje się usługowo prowadzeniem pojazdów, a z firmą mającą licencję podpisze umowę cywilną na wykonywanie transportu drogowego własnym samochodem. Wtedy kierowca ten musi zdobyć licencję. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego jest starosta właściwy dla siedziby firmy.
  Przy transporcie międzynarodowym kierowca musi uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz międzynarodowy rzeczy. Następnie powinien wystąpić o wydanie licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do BOTM w Warszawie.

  Niekiedy wymagane jest także zezwolenie na wykonanie transportu przez określony kraj. Zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy można uzyskać w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (www.botm.gov.pl) z siedzibą w Warszawie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

  Wpis do rejestru działalności regulowanej.
  Nie można rozpocząć i prowadzić bez wpisu do rejestru działalności regulowanej następujących rodzajów działalności gospodarczej związanych z transportem towarowym i pochodnych:

  • wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia, z wyjątkiem działalności pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych oraz działalności wykonywanej przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – ustawa z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.); Rejestr operatorów pocztowych prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  • prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy – ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności;
  • prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające prowadzi marszałek województwa.

  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Zezwolenie wymagane jest przy wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek dla ociemniałych, przesyłek z korespondencją do 2000 g z wyłączeniami przewidzianymi w ustawie Prawo pocztowe – ustawa z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.); Zezwolenia wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Przynależność jest nieobowiązkowa. Koszty składek, opłat wpisowego przy dobrowolnej przynależności co do zasady nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.
  Oferta przykładowego związku kierowców opisana jest tutaj.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Dla firmy transportowej przewidziane są następujące formy opodatkowania:

  • karta podatkowa – tylko dla usług pocztowych (PKWiU 64.12.12).
  • ryczałt ewidencjonowany – dla przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton stawka 5,5%, w odniesieniu do przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności poniżej 2 ton ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.
  • książka przychodów i rozchodów – zasady ogólne 18% i 32% – drugi próg podatkowy lub podatek liniowy stawka 19%.

  Podatek VAT

  Usługi transportowe opodatkowane są w kraju stawką 23%. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi.

  Opodatkowanie usługi transportu towarów zależy od tzw. miejsca świadczenia usługi, które jest miejscem wyznaczonym odgórnie przez ustawę, nie związanym z faktycznym miejscem przejazdu pojazdów.
  Miejscem opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce, w którym zwykle prowadzi działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu).

  Usługi transportu towarów pomiędzy krajami opodatkowane są w kraju, w którym transport faktycznie się rozpoczyna.

  Przy usługach transportu międzynarodowego stosuje się stawkę 0% w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług określono co się rozumie pod usługami transportu międzynarodowego. Usługi te omówione są w §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  Przy obecnej regulacji miejsca świadczenia usług transportu towarów powyższy zapis nie będzie miał zastosowania, ponieważ cała usługa opodatkowana jest w kraju podatnika-usługobiorcy. Czyli w przypadku polskiego usługodawcy nie będzie on zobligowany do gromadzenia dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%.

  W przypadku usług transportowych stanowiących import usług do których stosuje się art. 28b, określający miejsce świadczenia (opodatkowania) usług na rzecz podatników, kiedy to podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest zawsze usługobiorca – obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi (np. rozładunku towaru);

  Miejscem opodatkowania usług transportowych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami jest miejsce (kraj), w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich – wówczas miejscem opodatkowania jest kraj, gdzie transport towarów się rozpoczyna.

  Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Limit zwolnienia podmiotowego w 2011r. wynosi 150 000zł.

 5. Lokal na działalność

  W przypadku jednoosobowej działalności lokalem może być wydzielona powierzchnia w mieszkaniu prywatnym (kierowcy częściej przebywają w podróży). Jeśli będą zatrudniani pracownicy to lokal na biuro, ewentualnie miejsce na magazyn do przechowywania towarów.

  Przy usługach transportowych kierowcom przysługują diety z tytułu podroży służbowych. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 15.02.2010r.

  W nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.879, z późn. zm.) dodano „art. Art. 21a. Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”

  Wysokość diet w sferze budżetowej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń – przy pracownikach). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

 6. Zasady rozliczeń z pracodawcą

  Świadczenie usług na rzecz pracodawcy o tym samym charakterze co usługi wykonywane na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło przed założeniem DG należy udokumentować fakturą VAT lub rachunkiem i rozliczyć z przychodami w ramach działalności.

 7. Kasa fiskalna

  Co do zasady, usługi transportowe najczęściej świadczone są dla firm.

  Podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie muszą zakładać kasy do kwoty 20 000 zł, a podatnicy którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania – przy przychodach ze sprzedaży nie przekraczających 40 000 zł.

Właściciel serwisu samozatrudnieni.pl – Power Media SA – od ponad 15 lat dostarcza tysiącom polskich pracodawców narzędzia pomocne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z nami szybko wypełnisz wniosek CEIDG-1 i wyszukasz odpowiednie kody PKD. Od teraz mała księgowość zawsze będzie w zasięgu ręki, podobnie jak darmowy program do wystawiania faktur. Możesz też wygodnie rozliczyć i wysłać swój PIT 2016, albo złożyć druk VAT-R online.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close