Remanent początkowy

Remanent początkowy

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek sporządzenia 2 remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego.

Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień prowadzenia firmy.

U podatników prowadzących KPiR dokumentem otwierającym księgę jest właśnie remanent początkowy.

W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie:

towary handlowe – wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży oraz

materiały – podstawowe surowce potrzebne do produkcji.

Podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową również muszą sporządzić spis z natury (jego wartość wynosi tu zazwyczaj zero złotych).

Jeśli zostały zakupione towary handlowe lub materiały przed dniem rozpoczęcia działalności, to
znajdą się one w remanencie początkowym. W firmie, która w dniu powstania nie ma towarów handlowych ani materiałów, wartość spisu z natury wynosi 0 zł.

Remanent początkowy powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników)

Pozycje remanentu wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury sporządzamy w kwotach brutto. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i materiałów, to wówczas w remanencie podaje się kwoty netto.

Wartość remanentu początkowego nie jest wliczana w bieżące koszty, czyli nie pomniejsza
dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kolejnych miesiącach.
Dopiero w zeznaniu rocznym wartość remanentu początkowego powiększa koszty
prowadzenia działalności i tym samym pomniejsza podatek dochodowy.

Właściciel serwisu samozatrudnieni.pl – Power Media SA – od ponad 15 lat dostarcza tysiącom polskich pracodawców narzędzia pomocne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z nami szybko wypełnisz wniosek CEIDG-1 i wyszukasz odpowiednie kody PKD. Od teraz mała księgowość zawsze będzie w zasięgu ręki, podobnie jak darmowy program do wystawiania faktur. Możesz też wygodnie rozliczyć i wysłać swój PIT 2016, albo złożyć druk VAT-R online.