Side Navigation

Rozliczenie według skali podatkowej

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ustalany jest na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która prowadzona jest narastająco od początku roku. Podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dochód po odliczeniach stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku w złotych: Podatek wynosi:
Do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02 gr
Ponad 85. 528 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Od podatku można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia, czyli 7,75% podstawy wymiaru), różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Od kwoty tej odejmowane są zaliczki za poprzednie miesiące, co daje zaliczkę za jeden miesiąc.

Podatnik ma obowiązek wpłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym i nie składa miesięcznej deklaracji podatkowej.

Jeżeli dochód nie przekroczy w ciągu roku kwoty 3089 zł to nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy.

Termin rozliczeń w podatku dochodowym

Opodatkowanie według skali to podstawowa forma rozliczenia, dlatego też niezłożenie w terminie oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego, czy wniosku – w przypadku karty podatkowej, oznacza konieczność opłacania podatku dochodowego według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatnicy mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu muszą dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym w terminie do 20 lutego roku podatkowego. Rozpoczynający działalność w trakcie roku, składają zawiadomienie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub zmieniają formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej na zasady ogólne, zobowiązani są zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w terminie do 30 kwietnia następnego roku oraz do zapłaty różnicy podatku.

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close