Taksówkarze

Taksówkarze

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  49.32 Z  Działalność taksówek osobowych

  Podklasa ta obejmuje:
  • działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
  • działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.

  49.31.Z  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

  49.32 Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu taksówką trzeba zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie uzyskać licencję na określony pojazd i obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące lub miasto.

  Licencję na obszar gminy udziela wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast w sprawie licencji na obszar gmin sąsiadujących decyzję administracyjną wydaje: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy. Z kolei licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy wydaje prezydent Warszawy.

  Aby otrzymać licencję należy złożyć wniosek na piśmie i oznaczyć w nim: przedsiębiorcę, wskazać jego adres albo siedzibę, podać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, a także określić rodzaj, zakres i obszar wykonywanej działalności. Wnioskodawca podaje również czas, na jaki licencja ma być udzielona oraz rodzaj i liczbę samochodów, którymi dysponuje.

  Oprócz wniosku przedsiębiorca dostarcza organowi licencyjnemu następujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP, kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy.

  Przyszły taksówkarz musi więc przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. Gdyby zaś wnioskodawca miał co najmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową, to musi wówczas przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę. Chodzi tutaj o zaświadczenie z urzędu skarbowego.

  Wymagana jest ponadto kserokopia świadectwa kwalifikacji, które zostało określone w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie, czyli orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Potrzebne jest też badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  Samozatrudniony taksówkarz musi złożyć również kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z napisem taksówka osobowa oraz świadectwo legalizacji taksometru. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, to powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo dysponowania nim. Potrzebne jest też oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają warunki przewidziane w ustawie.

  Taksówkarz, który otrzymał licencję, nie może jej odstąpić innej osobie, ponieważ wówczas organ licencyjny ma prawo ją cofnąć. Nie wolno przenosić uprawnień wynikających z licencji na osobę trzecią.

  W razie likwidacji przedsiębiorstwa taksówkarz musi złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Możliwe są 2 formy pracy taksówkarza: samodzielna lub w korporacji.

  Praca na własną rękę zmusza taksówkarza do samotnego poszukiwania klientów. Można zdobyć kilku stałych zleceniodawców, można też cierpliwie czekać na postoju. Ulubione miejsca wszystkich taksówkarzy to dworce, okolice lotnisk, lokalizacje atrakcyjne turystycznie.

  Drugą opcją prowadzenia działalności taksówkowej może być przyłączenie się do korporacji. Praktycznie w każdym większym mieście działa kilka Stowarzyszeń Taksówkarzy.

 4. Możliwe metody opodatkowania

  Możliwe są 3 metody opodatkowania podatkiem dochodowym:

  Wysokość stawki podatku, zależy od liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest usługa, i tak:

  • 180 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców do 25 000
  • 188 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 25000 do 100000
  • 204 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 100000 do 500 000
  • 221 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 500 000

  Stawki mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

  • Możliwe jest również rozliczanie się w formie ryczałtu – stawka 8,5%.
  • Opodatkowanie w formie KPiR – zarówno wg skali podatkowej , jak i liniowo.

  Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy w 2011 roku przekroczy kwotę 150.000 zł. Jeżeli rozpoczyna on działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Mamy tu do wyboru 2 stawki podatku VAT:

  • VAT-8% rozliczany wg zasad ogólnych
  • Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy ten rodzaj usług opodatkować 8 % stawką podatku VAT.

   Zasady ogólne oznaczają, że od podatku należnego (ze sprzedaży), który ma być odprowadzony do US odliczamy podatek naliczony wynikający z dokumentów zakupu.

   Tę metodę powinni wybrać przede wszystkim podatnicy zamierzający nabyć bądź remontować środki trwałe (ograniczenie: odliczenie podatku VAT od pojazdów osobowych w wysokości 60 proc. jednak nie więcej niż 6 000 zł) . Można tu również odliczać podatek VAT od kupowanych części zamiennych, płynów czy olejów. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych składa deklarację VAT-7 (co miesiąc) lub VAT-7K (co kwartał). Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

  • VAT- 4%
  • Ustawodawca przewidział specjalny tryb rozliczania tego podatku przez taksówkarzy – ryczałt VAT. Polega na opodatkowaniu tych usług stawką 4 %.

   Wybór 4% ryczałtu VAT w zakresie opodatkowania usług taksówkami osobowymi podatnik zyskuje m.in. przywilej opodatkowania tych czynności niższą stawką VAT. Sporządza także uproszczoną deklarację w zakresie podatku od towarów i usług o symbolu VAT-12.

   Wadą tego rozwiązania jest niestety brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Metoda ta bowiem polega na tym, iż podatnik płaci podatek jedynie od uzyskanego obrotu, bez pomniejszania go o podatek zawarty kupowanych towarach i usługach.

   Wybór ryczałtu w podatku VAT jest decyzją na co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Dopiero po tym okresie podatnicy będą mogli powrócić do rozliczania się z tego podatku na zasadach ogólnych.

 5. Zasady rozliczeń z pracodawcą

  Jeżeli taksówkarz wstępuje do korporacji jego rozliczenia wyglądają następująco:

  Taksówkarz płaci miesięczny ryczałt za przynależność do korporacji oraz za ilość przekazywanych zleceń. W każdym mieście ryczałt oraz kwoty za przekazywanie zleceń wyglądają inaczej.

  Dla przykładu, warszawskie MPT pobiera od kierowców 570 zł opłaty za przynależność do sieci oraz 90 groszy za każde zlecenie.

  Korporacje wystawiają rachunki/faktury dla swoich członków. Świadczenie usług pośrednictwa podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%.

 6. Kasa fiskalna

  Przy świadczeniu usług przewozu osób taksówkami należy od razu zainstalować kasę fiskalną, nie obowiązują tu limity zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Właściciel serwisu samozatrudnieni.pl – Power Media SA – od ponad 15 lat dostarcza tysiącom polskich pracodawców narzędzia pomocne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Z nami szybko wypełnisz wniosek CEIDG-1 i wyszukasz odpowiednie kody PKD. Od teraz mała księgowość zawsze będzie w zasięgu ręki, podobnie jak darmowy program do wystawiania faktur. Możesz też wygodnie rozliczyć i wysłać swój PIT 2016, albo złożyć druk VAT-R online.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close