Side Navigation

X

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest to jedna z dostępnych form opodatkowania osiąganych przychodów (obok opodatkowania wg skali, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową). Dokonując wyboru formy opodatkowania osoba zainteresowana powinna kierować się planowanymi zyskami firmy, obciążeniami podatkowymi (stawki podatku), a także poniesionymi kosztami w celu osiągnięcia tych przychodów. Ważny jest również przedmiot działalności gospodarczej. Po dokładnej analizie powyższych czynników wybór formy opodatkowania nie powinien sprawiać kłopotu. Wybór formy opodatkowania następuje na podstawie złożenia stosownego oświadczenia do US. Jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku, wybór opodatkowania może dokonać na wniosku o wpis CEIDG, bądź do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód na wniosku o zmianę wpisu CEIDG. Wyboru może również dokonać na oświadczeniu do naczelnika urzędu skarbowego.

 • przy osiąganiu przychodów przez pozarolniczą działalność gospodarczą (jednoosobową a także przez spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych),
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody, katalog tych zawodów jest ściśle określony (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel świadczący usługi edukacyjne w wymiarze godzin lekcyjnych ),
 • przy osiąganiu przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów podobnych przez osoby fizyczne, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej,
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby duchowne .

Wyłączenia z ryczałtu

Jednak nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania. Przepisy nakładają szereg wyłączeń.

Wyłączenia podmiotowe:

 • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej,
 • podatnicy okresowo zwolnieni z podatku dochodowego,
 • podatnicy, których wyroby opodatkowane są podatkiem akcyzowym,
 • podatnicy, którzy przed wyborem ryczałtu w danym roku podatkowym prowadzili działalność na zasadach ogólnych (samodzielnie lub z małżonkiem)
 • podatnicy, którzy będą wykonywać ten sam rodzaj usług co w ramach stosunku pracy, w jakim pozostawali przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek
wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej
klasyfikacji wyrobów i usług.

Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi
1 2 3
1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem
    dotyczy wyłącznie:
    – doradztwa w zakresie zarządzania lasem
2 41.00.10.0 Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”
3 41.00.20.0 Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”
4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
    dotyczy wyłącznie usług:
    – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli
5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
    dotyczy wyłącznie usług:
    – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
    dotyczy wyłącznie usług:
    projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
    dotyczy wyłącznie usług:
    – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
    dotyczy wyłącznie usług:
    – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich
9 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
11 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy wyłącznie:
    – usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
15 55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
18 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych z wyłączeniem:
    – sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
    – usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
    – udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
23 dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24 63.91.1 Usługi agencji informacyjnych
25 63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26 Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****
29 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
  z wyjątkiem:  
  68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**
30 dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31 ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
    z wyłączeniem:
    – usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
32 dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33 dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34 dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
35 74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne dotyczy wyłącznie:
    – usług fotoreporterów.
    – usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
37 74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
    dotyczy wyłącznie:
    – usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
    – usług prognozowania pogody,
    – usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
    – usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
39 ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
    z wyłączeniem:
    – usług doradców w zakresie agronomii
40 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41 78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
42 79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43 79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
44 dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
    z wyłączeniem:
    – robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku dotyczy wyłącznie:
    – usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
    z wyłączeniem:
    – usług przyjmowania telefonów
47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych z wyłączeniem:
    – usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***
48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji*
    z wyłączeniem:
    – usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),**
    – usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
49 dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
50 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*
51 ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
    dotyczy wyłącznie:
    – usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
52 ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym dotyczy wyłącznie:
    – usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*
53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
    dotyczy wyłącznie:
    – usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoteapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
    – pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
54 dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe
55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
    z wyłączeniem:
    – usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***
56 dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57 dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58 96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wyłączenia przedmiotowe:

 • podatnicy prowadzący apteki,
 • podatnicy prowadzący lombard,
 • podatnicy prowadzący kantor walut obcych,
 • podatnicy wykonujący wolne zawody inne niż wymienione w ustawie,
 • podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami pojazdów mechanicznych,
 • podatnicy świadczący usługi zawarte w załączniku Nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 roku,

Dokumentacja

Korzystając z formy opodatkowania (ryczałt) podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Na jej podstawie co miesiąc lub kwartalnie (w zależności jak podatnik określił to w US) ustala się kwotę podatku podlegającego wpłacie na rachunek US. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Podatek dochodowy ryczałtowy (PPE) wyliczamy na podstawie osiągniętego przychodu, pomniejszonego o zapłacone składki ZUS. Podatek należy wpłacić na konto US do 20 dnia miesiąca za miesiąc/kwartał poprzedni. Podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych. Sposób prowadzenia w/w ewidencji określają przepisy „rozporządzenia Ministra finansów z dnia 17. grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” Oprócz ewidencji przychodów podatnik prowadzi rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, przechowuje dokumenty zakupu towarów. Jeśli jednocześnie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi również rejestry sprzedaży/zakupów VAT oraz składa deklarację VAT-7 do US. Skrócony algorytm do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • przychód – ubezpieczenie społeczne = przychód do opodatkowania
 • przychód do opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek
 • podatek – ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75% z 9% podstawy) = podatek należny

W sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody opodatkowane kilkoma stawkami, musi dokonać procentowego wyliczenia udziału tego przychodu do ogólnego i w takiej wysokości udziału wyliczyć część ubezpieczenia społecznego (część przychodu opodatkowana określoną stawką / przychód łączny * 100%; następnie kwota składki na ubezpieczenie społeczne * wyliczony udział procentowy = kwota składki przypadająca dla danej części przychodów).

Stawki ryczałtu

Ze względu na zakres prowadzonej działalności, zróżnicowane są stawki ryczałtu:

 • 2% – przychody ewidencjonowane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
 • 3% – działalność gastronomiczna, usługowa (handel), produkcja zwierzęca, rybołówstwo, przychody ze zbycia środków trwałych, będącym w majątku firmy,
 • 5,5% – działalność budowlana, usługi transportowe, działalność wytwórcza,
 • 8,5% – najem, podnajem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro, przychody z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, usługi związane z ogrodami botanicznymi, zoologicznymi, a także obiektami chronionej przyrody, prowizja otrzymana na podstawie umowy komisu, prowizja otrzymana na podstawie umowy kolportażu, prowadzenie przedszkoli, oddziałów pozaszkolnych w szkołach podstawowych
 • 17% – usługi noclegowe, pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi parkingowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, pośrednictwo turystyczne, wynajem pojazdów osobowych i innych środków transportu
 • 20% – przychody osiągane przez wolne zawody

Po zakończeniu roku podatkowego, do 15 lutego roku kolejnego ryczałtowiec rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach ryczałtu. W tym celu składa zeznanie roczne PIT-28. Oznacza to, że za rok 2019 zeznanie należy złożyć do 15 lutego 2020 roku. Zeznanie za rok 2018 było składane jeszcze do końca stycznia 2019 roku. Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychody z innych źródeł (np. z tytułu umowy o pracę) rozliczane są na zasadach ogólnych wg przepisów o PIT.

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorca opłacający ryczałt, który przekroczy limit przychodów w wysokości 250 000 euro w trakcie roku, traci prawo do ryczałtu od początku następnego roku.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close