Side Navigation

X

Lekarze

Poradnik dla samozatrudnionych lekarzy. Metody opodatkowania i obowiązki księgowe dla poszczególnych grup zawodowych. Uprawnienia zawodowe i koncesje.

Polska Klasyfikacja Działalności

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

Sekcja ta obejmuje:
 • opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
 • działalność fizjoterapeutyczną,
 • działalność pogotowia ratunkowego,
 • pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
 • pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Sekcja ta obejmuje:
 • opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
 • działalność fizjoterapeutyczną,
 • działalność pogotowia ratunkowego,
 • pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
 • pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

PKD 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna

Sekcja ta obejmuje:
  • opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
  • działalność fizjoterapeutyczną,
  • działalność pogotowia ratunkowego,
  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
  • pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

Uprawnienia zawodowe/ koncesje

Studia medyczne trwają sześć lat. Po ich ukończeniu absolwent odbywa 13-miesięczny staż podyplomowy w placówce medycznej. Po nim zobowiązany jest zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Wówczas otrzymuje prawo do wykonywania zawodu. Zdecydowana większość lekarzy zwykle wybiera jeszcze – trwającą 4-5 lat – specjalizację, która także kończy się egzaminem.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie można prowadzić indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzi Okręgowa Rada Lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywanej praktyki.

Przynależność do organizacji zawodowych

Naczelna Izba Lekarska ( NIL)to organizacja lekarska zrzeszająca i reprezentująca lekarzy, działająca w Polsce od 1921 roku. Nadzoruje prawidłowe wykonanie zawodów lekarza. Działanie organizacji reguluje ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich.

Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

Samozatrudniony lekarz prowadzący praktykę może swoją działalność opodatkować wg każdego z przewidzianych przez przepisy sposobów. Może skorzystać z form ryczałtowych – karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany – w których opodatkowanie nie jest zależne od uzyskanego dochodu, lecz podatek jest wyliczamy w odniesieniu do innych parametrów. Może tez płacić podatek wyliczany od rzeczywiście uzyskanego dochodu zarówno przy zastosowaniu skali podatkowej jak i w formie podatku liniowego.

KARTA PODATKOWA

Wysokość podatku zależy jedynie od ilości godzin przepracowanych w ramach praktyki. Nie jest wymagana żadna forma prowadzenia księgowości. Opodatkowania na zasadach karty podatkowej nie mogą wybrać lekarze wykonujący zawód w formie spółki cywilnej.

Wykonywany zawód Liczba przepracowanych godzin Kwota podatku
Lekarz i lekarz stomatolog do 48 13,20 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 633,60 zł + 17,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 1 478,40 zł

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Lekarz ma obowiązek ewidencjonowania wszystkich dochodów. Od sumy dochodów jest odejmowana składka na ub. społeczne. Otrzymana różnica stanowi podstawę opodatkowania od której wylicza się 20% podatku.
Na kwotę podatku nie mają wpływu inne wydatki.

PODATEK DOCHODOWY WG SKALI PODATKOWEJ

Samozatrudniony lekarz ma obowiązek prowadzenia tzw. „Małej księgowości” czyli Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). W niej wykazuje zarówno wszystkie przychody, jak i koszty. Różnica pomiędzy przychodem a kosztami jest dochodem, który jest podstawą opodatkowania. Zwolnione z podatku są dochody do kwoty 3098 zł. Od dochodu w przedziale 3089 – 85 528 zł podatek wynosi 18% od dochodów wyższych niż 85 528 podatek wynosi 32%.

LINIOWY PODATEK DOCHODOWY

Z tej formy opodatkowania nie może skorzystać pozostający na samozatrudnieniu, jeżeli świadczy usługi byłemu pracodawcy. Okres karencji wynosi 2 lata. Podatek jest wyliczany od podstawy obliczonej identycznie jak w pkt 3. a stawka podatku zawsze wynosi 19%. Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym nie mogą korzystać z ulg i zwolnień podatkowych (np. ulga na internet czy „na dzieci”) oraz nie mają prawa rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Kasa fiskalna

Od 1 maja 2011 roku do posiadania kas fiskalnych zobowiązani są wszyscy podatnicy świadczący usługi w formie udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten dotyczy jedynie lekarzy, których roczny obrót ze sprzedaży w ramach obrotu konsumenckiego przekroczy 40 000 zł. Do 30 kwietnia 2011 roku kas nie będą musieli posiadać lekarze opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 c rozporządzenia w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przychodu przy użyciu kasy rejestrującej dotyczy m.in. działalności wymienionych w części VIII załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli m.in. zawodów lekarza, lekarza dentysty, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki i położnej.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przychodów przy użyciu kasy rejestrującej dla lekarzy rozliczających się na podstawie karty podatkowej kończy się 30 kwietnia 2011 roku. Od 1 maja 2011 roku podatnicy opodatkowani kartą podatkową będą musieli ewidencjonować przychody przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli obrót ze sprzedaży w ramach obrotu konsumenckiego przekroczy kwotę 40 000 zł.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close