Side Navigation

X

Architekci

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  71.11.Z Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

  Podklasa ta obejmuje:
  • opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
   • projektowaniem budowlanym,
   • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
  Podklasa ta nie obejmuje:
  • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
  • dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.
  Numery PKD, które zawsze warto podać przy rejestracji:

  74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

  62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Ogólne zasady wykonywania zawodu przez architektów określają:

   1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 24 stycznia 2001 roku, Nr 5, poz. 42, z póź. zm.)

  Art. 6

    1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
   1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z póź. zm)

   

  Art. 12

    1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
     • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
     • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
     • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
     • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
     • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
     • (skreślony),
     • rzeczoznawstwo budowlane.
    2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
    3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
    4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.
    5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych
    6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
    7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
    8. (uchylony).
    9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

  Art. 12a

  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

   1. Statut Izby Architektów

   

  §10

   1. Prawo wykonywania zawodu architekta w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art. 12 ust.1, pkt 1 i odpowiednio pkt.7, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę właściwej okręgowej izby architektów.

  1. Członkowie Izby są zobowiązani posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.

  Potwierdzeniem, że osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest wpisana na listę właściwej liczby okręgowej, jest pieczęć według wzoru ustalonego przez Krajową Radę lub zaświadczenie o wpisie na tę listę. Członek izby otrzymuje pieczęć od okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia wpisania na listę izby okręgowej. Pieczęć podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty skreślenia z listy członków izby okręgowej lub zawieszenia w prawach członka izby.

  Ogólne zasady nadawania uprawnień zawodowych architektów określają:

  • art.8. Ustawy o samorządach zawodowych
  • art.12. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • §17 Statutu Izby Architektów uchwalonego w dniu 19.01.2002 r. przez Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów

  Aby uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej trzeba ukończyć studia na kierunku architektura i posiadać tytuł magistra inżyniera, a także odbyć praktykę zawodową w biurze projektów oraz na budowie.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Architekci, którzy chcą ten zawód wykonywać samodzielnie muszą należeć do Izby Architektów i opłacać składkę z tego tytułu.

  Dodatkowo architekci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Architekci nie mogą rozliczać się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej lub podatek liniowy.

  Architekci prowadzący działalność gospodarczą (samozatrudnieni) mogą wybrać zwolnienie podmiotowe w podatku VAT. W 2011 roku kwota limitu obrotu, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł.

  Usługi architektoniczne wymienione są pod numerem PKWiU 71.11.

 5. Lokal na działalność/sanepid

  Zasady ogólne

 6. Kasa fiskalna

  Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

  W przypadku pozostałych usług architektonicznych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązuje limit obrotów.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close