Side Navigation

X

Prawnicy

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  69.10.Z  Działalność prawnicza i obejmuje:

  • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
   • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych
    z prowadzeniem firm,
   • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
   • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
   • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.
  Podklasa ta nie obejmuje:
  • działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z.
  Numer PKD, który zawsze warto podać przy rejestracji:

  69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Zawód adwokata i radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

  Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

   

  Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego określają ustawy z:

   

  • 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.09.146.1188 -tekst jednolity, z późn. zm.)
  • 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.02.123.1059 -tekst jednolity, z późn. zm)

  Zasady działania notariuszy określa ustawa Prawo o notariacie (Dz.U.08.189.1158- tekst jednolity, z późn. zm.)

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.

  Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna.

  Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego

  Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

  Notariusze tworzą samorząd notarialny.  Samorząd notarialny obejmuje Izby Notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.

  Adwokaci i radcowie prawni objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych, albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

  Adwokat nie może wykonywać zawodu jeżeli pozostaje w stosunku pracy, zakaz ten nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

  Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej./p>

  Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię.

  Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. W tym przypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez siebie dokonane.

  Prawnicy wykonujący działalność prawniczą nie mają możliwości wyboru jako formy opodatkowania – karty podatkowej oraz r ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub podatek liniowy.

  Usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa objęte są podatkiem VAT i nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, co oznacza że dokonanie pierwszej czynności powoduje u nich obowiązek podatkowy w podatku VAT.

  Usługi te sklasyfikowane są pod numerem PKWiU:

  69.10.11.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

  69.10.12.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

  69.10.13.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

  69.10.14.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

  69.10.15.0 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

  69.10.16.0 Usługi notarialne

  69.10.17.0 Usługi arbitrażowe i pojednawcze precedens

  69.10.18.0 Usługi prawne związane z aukcjami

  69.10.19.0 Pozostałe usługi prawne

 5. Lokal na działalność/sanepid

  Do niedawna adwokaci mogli prowadzić działalność tylko w zespołach adwokackich, obecnie mogą wykonywać swój zawód samodzielnie lub wspólnie z innymi adwokatami, najczęściej w kancelarii adwokackiej.

  Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej. Adwokat może przenieść swoją siedzibę zawodową w okręgu tej samej izby adwokackiej. Adwokat zawiadamia o tym okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie. W zawiadomieniu adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz datę rozpoczęcia w niej działalności zawodowej. Adwokat może przenieść się do innego zespołu adwokackiego w okręgu tej samej izby, za zgodą tego zespołu.

  Adwokat może przenieść siedzibę zawodową do okręgu innej izby jeżeli nie jest wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

  Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

  Notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości.

 6. Zasady rozliczeń z pracodawcą

  Dochody z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej, uzyskiwane przez radców prawnych i adwokatów, którzy wykonują swój zawód w ramach indywidualnych kancelarii prawnych lub w ramach spółek niemających osobowości prawnej, podlegają opodatkowaniu jak dochody z działalności gospodarczej.

  Kwestią sporną jest sposób opodatkowania dochodów z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Jak wynika z interpretacji organów podatkowych dochody te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby, którym m.in. sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym.

  W praktyce wygląda to tak, że adwokat rozliczając się z sądem z tytułu tzw. “urzędówki”, wystawia fakturę VAT i księguje ją tylko w ewidencji sprzedaży VAT, natomiast sąd jako płatnik odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.

 7. Kasa fiskalna

  Od maja 2011 roku prawnicy mają obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close