Side Navigation

X

Weterynarze

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  75.00.Z Działalność weterynaryjna

  Podklasa ta obejmuje:
  • opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,
  • opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,
  • działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,
  • działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
  • działalność pogotowia dla zwierząt.

  Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.

  Lista numerów PKD, które warto podać przy rejestracji:

  71.20.A Wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju

  96.09.Z Działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury

  01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Przed rozpoczęciem działalności należy uzyskać wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, którą prowadzi właściwa ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95)).

  Lekarz weterynarii, który chce świadczyć usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, musi posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną (Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767)).

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu, obowiązany jest jeszcze przed  podjęciem wykonywania zawodu uzyskać wpis jako członek okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej ((Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767)).

 4. Możliwe metody opodatkowania

 5. karta podatkowa
 6.  

  Zryczałtowany podatek w formie karty mogą opłacać lekarze wykonujący w ramach działalności usługi weterynaryjne, w tym sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.19 PKWiU (art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Przy wyborze tej formy opodatkowania istotne znaczenie ma status odbiorcy (musi to być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) oraz osobiste wykonanie świadczonych usług.

  W przypadku spółki cywilnej nie jest możliwe wybranie karty podatkowej.

 7. ryczałt
 8.  

  Pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy weterynarii podlega opodatkowaniu stawką 20% (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Przy wyborze tej formy opodatkowania ważny jest status odbiorcy (musi to być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

  Możliwe jest opodatkowanie w formie ryczałtu również gdy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub jawnej.

 9. zasady ogólne/ podatek liniowy
 10.  

  Weterynarze prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej, mogą wybrać jako formę opodatkowania zarówno zasady ogólne, jak i podatek liniowy.

 11. podatek VAT
 12.  

  W latach 2010 i 2011 limit zwolnienia podmiotowego rośnie odpowiednio z 50 000 zł do 100 000 zł i 150 000 zł. Ustawodawca ustalił odrębne zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego dla tych, którzy przekroczyli limit w niższej stawce, ale nie w stawce wyższej z roku następnego.

  W 2011 roku kwota limitu obrotu, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł.

 13. Lokal na działalność/sanepid

  Wymogi dotyczące lokalu uzależnione są od rodzaju zakładu leczniczego dla zwierząt:

  • gabinet weteryjnaryjny

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U.  Z 2004 r., Nr 194, poz. 1990)

  • przychodnia weterynaryjna

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1991)

  • lecznica weteryjnaryjna

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1992)

  • klinika weterynaryjna

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. z 2004r., Nr 194, poz. 1993)

  Wszelkie zmiany w istniejącym już budynku muszą być uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną oraz Sanepidem.

 14. Zasady rozliczeń z pracodawcą

  Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań, to może on do tego wyznaczyć na czas określony lekarza weterynarii świadczącego swoje usługi w ramach działalności (art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Zostaje wtedy zawarta umowa. Otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie jest przychodem z działalności gospodarczej i zostaje rozliczone przez podatnika dopiero w zeznaniu rocznym. Ponadto tego typu czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie pociągają za sobą wystawienia faktury.

 15. Kasa fiskalna

  Od początku 2011 roku obowiązują zapisy zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 930). Na jego podstawie od dnia 1 maja 2011r. podatnicy, którzy do tej pory byli objęci zwolnieniem, w tym lekarze weterynarii, zostali zobowiązani do zakupu i stosowania kas fiskalnych. Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT, jak i nie będących płatnikami VAT.

  Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm nowoutworzonych, rozpoczynających sprzedaż w 2011 lub 2012 roku limit ten wynosi 20 tys. zł).

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close