Side Navigation

X

Artyści

 1. Polska Klasyfikacja Działalności

  90.03.  Artystyczna i literacka działalność

  90.03.Z

  Podklasa ta obejmuje:
  • działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
  • działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,
  • działalność niezależnych dziennikarzy,
  • renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.
  Podklasa ta nie obejmuje:
  • wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,
  • renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,
  • produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z ,
  • renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.
  Pozostałe PKD:

  90.0. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  90.01. Działalność związana z wystawianiem przedstawień

  90.01.Z

  Podklasa ta obejmuje:
  • wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
  • działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,
  • działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.
  Podklasa ta nie obejmuje:
  • działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
  • działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

  90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Podklasa ta obejmuje:
  • działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: o działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów
   itd.

  93.29. Pozostała działalność rozrywkowa i

  93.29.Z

  Podklasa ta obejmuje:

  pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

  • eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
  • działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
  • transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
  • obsługa stoków narciarskich,
  • wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,
  • działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym
  • działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.
  • działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne), działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.
  Podklasa ta nie obejmuje:
  • działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,
  • rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,
  • wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,
  • działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,
  • serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,
  • działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 90.01.Z.
  Inne numery PKD:

  91 Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  91.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych

  91.2 Działalność związków zawodowych

  92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

  92.1 Działalność związana z filmem i przemysłem wideo

  92.2 Działalność radiowa i telewizyjna

  92.4 Działalność agencji informacyjnych

  92.5 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność

  92.6 Działalność związana ze sportem

  92.7 Działalność rekreacyjna pozostała

  93 Działalność usługowa pozostała

  93.0 Działalność usługowa pozostała

  91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

  93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  94 Działalność organizacji

  96 Pozostała indywidualna działalność

 2. Uprawnienia zawodowe/koncesje

  Aby wykonywać zawód artysty nie jest wymagane uzyskanie licencji, ani rejestracji w urzędach administracji państwowej.

  Artysta to osoba tworząca (wykonująca) przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki.

  Artysta– twórca tym różni się od rzemieślnika- odtwórcy, że swoje dzieła tworzy w oparciu o własną koncepcję, nadając im niepowtarzalny charakter. Dzięki temu dzieła wybitnych artystów rozpoznawane są bez potrzeby oglądania ich sygnatur.

  W zależności od rodzaju wykonywanej twórczości wykonywany przez artystę zawód będzie nosił nazwę np.: artysta plastyk, artysta muzyk.

  W zasadzie – w przepisach podatkowych – nie ma definicji, co należy rozumieć pod pojęciem wolnego zawodu. Definicję taką zawiera jedynie ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym, podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U Nr 144 poz. 930 z późn. zm), ale jest to definicja stosowana tylko na cele tej ustawy. Jest ona bardzo zawężona w stosunku do powszechnego określania znaczenia wolnego zawodu.

  Powszechnie wolnym zawodem określa się działalność wykonywaną w szczególności przez: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz księgowych.

  Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity Dz. Nr 14 z 2000 r. poz.176 z późn. zm.) źródłem przychodów osiąganych z tytułu wykonywania wolnego zawodu może być działalność wykonywana osobiście lub pozarolnicza działalność gospodarcza. Należy tu zaznaczyć, że w świetle tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 2001 r. kwalifikacja przychodów jako przychody z wykonywania wolnego zawodu nie ma żadnego znaczenia (nie występuje w niej pojęcie “wolny zawód”). Istotne jest tylko, czy działalność tę można zakwalifikować jako działalność prowadzoną osobiście lub jako pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Jest to katalog zamknięty i jak można zauważyć nie jest tu wymieniony np. ani artysta-malarz, ani artysta-fotografik.

  Podobnie jest w przypadku definicji wolnego zawodu na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych – jest to katalog zamknięty i nie są tu wymienione zawody tj. artysta-malarz, artysta-fotografik. Jednak odnosząc się do Polskiej Klasyfikacji Działalności czytamy, że: „artystyczna i literacka działalność twórcza obejmuje działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów, takich jak m.in. malarze, rzeźbiarze, plastycy i pozostali twórcy”.

  Konkludując, ani np. artysta-malarz, ani artysta-fotografik nie mieszczą się w definicji wolnego zawodu na gruncie przepisów podatkowych i KSH. To tyle, jeśli chodzi o przepisy. Jednak potocznie mówi się o artystach, ze wykonują wolny zawód.

  Artysta ma do wyboru albo pracę na etacie, albo zarejestrowanie działalności gospodarczej i opodatkowanie jak przedsiębiorca, albo pracę na umowę o dzieło, albo na zlecenie.

 3. Przynależność do organizacji zawodowych

  Artyści nie maja obowiązku przynależeć do określonych stowarzyszeń ani organizacji zawodowych. Jednak istnieją organizacje, w których członkostwo jest dobrowolne.

  Jednym z takich stowarzyszeń jest np. Związek Artystów Scen Polskich. Jest to stowarzyszenie grupujące artystów teatru, estrady, radia, telewizji, dubbingu i filmu.

 4. Możliwe metody opodatkowania i obowiązki księgowe

  W przypadku działalności gospodarczej (samozatrudnienia) wolne zawody mogą być opodatkowane według zasad ogólnych lub wybrane zawody i pod pewnymi warunkami na podstawie ryczałtu czy też na podstawie karty podatkowej.

  Artyści prowadzący działalność (samozatrudnieni) nie mogę wybrać karty podatkowej ani ryczałtu jako metody opodatkowania dochodów. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowy za wolny zawód nie uznaje się artystów (KSH uznaje za wolny zawód artystów).

  Artyści prowadzący działalność gospodarczą (samozatrudnieni) mogą wybrać opodatkowanie ogólne czyli wg skali albo liniowo.

  VAT

  Zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (ex 92).Z powyższego wynika, iż usługi literackie i artysty malarza sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.22(„usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów) są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie w/cyt. art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004

  Natomiast wszyscy pozostali twórcy, których utwory nie są związane z kulturą (nie są sklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.31.22), są objęci stawką 8-proc. niezależnie od przedmiotu ich dzieła, z którymi nie łączy ich umowa o pracę, podlegają 7-proc. stawce podatku od towarów i usług.

  Twórcy objęci stawką w wysokości 8 proc. zwolnieni są z podatku od towarów i usług, jeżeli ich przychody z tytułu praw autorskich nie przekroczą 150 tys zł ( w przypadku rozpoczęcia działalności w danym roku -limit liczymy proporcjonalnie).

  Nie podlega VAT działalność twórców realizowana w ramach umowy o pracę. Artyści wykonujący usługi w zakresie kultury, których łączy stosunek pracy i otrzymują honoraria za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania czyni te usługi zwolnione z podatku VAT.

  Wyłączeniu z opodatkowania VAT podlegają również aktorzy lub artyści, którzy występują w teatrach, operach lub innych widowiskach, działając w stosunku do organizatora spektaklu w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę. Ważne aby spełniona była przesłanka ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich podmiotu zlecającego takie wykonanie utworu.

  Rękodzieło

  Wyroby rzeźbiarskie oraz inne wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (np. wyroby ze skóry, instrumenty muzyczne) korzystają z 8-proc. stawki VAT.

  Stawkę obniżoną można zastosować do wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, pod jednym warunkiem. Wyroby te muszą posiadać atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Bez takiego atestu stawki 8-proc. nie stosuje się, a sprzedaż opodatkowana będzie 23-proc. VAT.

  Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną tworzy zarząd fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło. Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna działa poprzez zespoły oceniające, które weryfikują wartość artystyczną i etnograficzną wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.

Oceń artykuł

Może Cię również zainteresować

komentarze

Zostaw komentarz

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close